มะเขือเทศ

พืชผักผลไม้ ปุ๋ยและอาหารเสริม ศัตรูพืช ยากำจัดศัตรูพืช
มะเขือเทศ
เป็นพืชที่อ่อนแอชอบดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุสูงระบายน้ำได้ดี เวลาปลูก
ควรไถปรับระดับดินให้เรียบสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยลงในแปลงคลุกให้เข้ากัน จากนั้น
ก็รดน้ำให้ทั่ว เช้า-เย็น สักระยะจึงรดเพียงวันละครั้ง
การปักค้าง
พันธุ์ที่เลื้อยจำเป็นต้องมีการปักค้างก่อนที่จะออกดอก โดยใช้เชือกผูกกับลำต้น
เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษา เวลาฉีดยาผลไม่ถูกดินและสะดวกต่อ การเก็บเกี่ยว