มะม่วง

พืชผักผลไม้ ปุ๋ยและอาหารเสริม ศัตรูพืช ยากำจัดศัตรูพืช
การทำมะม่วงนอกฤดู
มะม่วง
เป็นพืชผลไม้ที่ใคร ๆ ก็รู้จักเป็นไม้ที่ขึ้นได้ในทุกพื้นที่จึงไม่มีการนำ
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยใน การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพแต่อย่างใด
ในปัจจุบันมะม่วงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมรับประธานกันมากภาย
ในประเทศ ทั้งเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศด้วยจึงมีการคิดค้นพัฒนา
เทคนิคใหม่ ๆ เกิดขึ้น

การสร้างสวนมะม่วงมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
1.การเลือกทำเลปลูกจะต้องพิจารณา สภาพดินฟ้าอากาศ พื้นที่ที่เหมาะสม
แหล่งน้ำ แรงงาน ความปลอดภัยจากธรรมชาติและการขนส่งเป็นต้น
2.การเลือกพื้นที่ลุ่มหรือดอน ให้เหมาะเครื่องมือทุ่นแรง ที่ดินไม่แพงเกินไป
ไม่ห่างจากถนน เป็นต้น
3.การคัดเลือกพันธุ์ปลูก ควรเลือกตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการของ
ตลาด จะต้องเป็นพันธุ์ที่ดก มีผลนอกฤดู เลี้ยงง่าย ทนต่อการขนส่ง เนื้อมาก
เมล็ดลีบ รสสีสดุดตา ไม่มีเสี้ยน เป็นต้น
4.การเลือกระยะปลูก ทั้งระยะถี่และระยะห่าง มีผลดีผลเสียทั้ง 2 อย่าง
ระยะปลูกมีตั้งแต่ 2.5 X 2.5 เมตร 3 X 5 เมตร 4 X 5 เมตร 5X5 เมตร
ระยะห่างมีตั้งแต่ 10 X 10 เมตร ถึง 12 X 14 เมตร เป็นต้น