ข้าวโพด

พืชผักผลไม้ ปุ๋ยและอาหารเสริม ศัตรูพืช ยากำจัดศัตรูพืช
ข้าวโพด
เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี เพราะเมื่อฝนแล้งความชื้นหน้าดินจะลดลงแต่ความชื้นใน
ใต้ดิน ยังมีข้าวโพด ซี่งมีรากหยั่งลึกลงใต้ดินได้ลึกกว่า 2 เมตรจึง
สามารถหาอาหารได้ ในช่วงที่ฝนแล้งเป็นผลทำให้ยังสามารถหาอาหารและ
น้ำจากในดิน โดยรากที่ลึกมากได้