ฝ้าย

พืชผักผลไม้ ปุ๋ยและอาหารเสริม ศัตรูพืช ยากำจัดศัตรูพืช
ฝ้าย
เป็นพืชเศรษฐกิจ จึงควรบำรุงให้ต้นฝ้ายแข็งแรง โดยการใส่ปุ๋ยและอาหาร
เสริมฉีดพ่นทางใบ จะทำให้ ก้านดอกเหนียวเพิ่มคุณภาพของปุยฝ้าย และควรใส่
ปุ๋ยช่วยเร่งการออกดอกของฝ้ายและเพิ่มขนาดปุยฝ้ายด้วย